Προγράμματα και δράσεις μέσω Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτήσεων

EU funding projects by ELIXΗ ΕΛΙΞ στο πλαίσιο των δράσεών της, με στόχους, την προσωπική ανάπτυξη και την εξέλιξη του ατόμου ως πολίτη του κόσμου μέσα από την ενεργή συμμετοχή στα κοινά αλλά και για την στήριξη ευπαθών ομάδων, συντονίζει ή συμμετέχει ως εταίρος σε πληθώρα ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

 

Τα προγράμματα που υλοποιεί στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτήσεων είναι μέσω ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, Erasmus+ και άλλων εργαλείων μέσω προσκλήσεων από Ευρωπαϊκούς, Εθνικούς φορείς και υπουργεία.


  • Εταίρος / Partner

    Η ΕΛΙΞ ως εταίρος προγραμμάτων με Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση

  • Κοινωφελής Εργασία από την ΕΛΙΞ μέσω ΕΣΠΑ

    Υλοποίηση δράσεων μέσω ΕΣΠΑΗ ΕΛΙΞ - Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας, ανταποκρινόμενη στην ανοιχτή πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”, Άξονας Προτεραιότητας 8 “Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση”, “Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής”

    ...