Η ΕΛΙΞ

Η ΕΛΙΞ αναζητά Συντονιστές Πεδίου Προγραμμάτων Εθελοντικής Εργασίας - WorkCamps - για την επίβλεψη της διεξαγωγής, υλοποίησης και επίλυσης οργανωσιακών θεμάτων λειτουργίας των καλοκαιρινών προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας στην Αττική και την Θεσσαλονίκη.

Η ΕΛΙΞ διοργανώνει και φέτος, όπως κάθε χρόνο από το 1987, 12 Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας (μικρής διάρκειας) – WorkCamps – στην Ελλάδα, στα οποία περισσότεροι από 140 Έλληνες και ξένοι εθελοντές, προσφέρουν εθελοντική εργασία σε κοινωνικά προγράμματα με στόχο την στήριξη ευπαθών ομάδων που στην περίοδο της κρίσης αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα.

Στόχος μας είναι η υποστήριξη οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, προσφέροντας στα παιδιά τους την δυνατότητα να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που θα αναζωογονήσουν την ψυχολογία τους και θα αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, μέσα από ένα πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης με ομάδες εθελοντών από όλον τον κόσμο και ειδικών παιδαγωγών της ΕΛΙΞ.

 

Οι Συντονιστές Πεδίου Προγραμμάτων Εθελοντικής Εργασίας – WorkCamps – θα πρέπει να αναλάβουν, να διαχειριστούν και να βγάλουν με επιτυχία σε πέρας τα παρακάτω καθήκοντα και ευθύνες:
-Καθημερινή επίβλεψη της Ομάδας Έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής των χώρων φιλοξενίας του πεδίου.
- Συνεχόμενη επικοινωνία, συνεννόηση και συντονισμός για καθημερινά θέματα υλοποίησης και λειτουργίας του προγράμματος με τον Συντονιστή Προγραμμάτων Εθελοντικής Εργασίας.
- Παραλαβή και προετοιμασία υλικού για την πραγματοποίηση του προγράμματος (οικοσκευή, φαρμακείο, γραμματειακό υλικό κτλ).
- Διασφάλιση της συνεχόμενης καταλληλόλητας του χώρου φιλοξενίας, στην οποία θα βρίσκεται η Ομάδας Έργου, όσο αφορά την ασφάλεια, τη διατροφή, τους όρους υγιεινής.
- Συντονισμό με τους Παιδαγωγούς και τους Ομαδάρχες για την προετοιμασία της εγκατάστασης της κάθε Ομάδας Έργου στο χώρο φιλοξενίας.
- Υποδοχή και πρώτη ενημέρωση της εκάστοτε Ομάδας Έργου όσο αφορά την περιοχή που βρίσκονται και το έργο που θα κάνουν.
- Πληροφόρηση Παιδαγωγών και Ομαδαρχών για τοπικά μέσα μεταφοράς, φαρμακεία, νοσοκομεία κ.α., καθώς και για δυνατότητα αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των εθελοντών.
- Καθημερινή εποπτεία για θέματα αντιμετώπισης προβλημάτων και επίλυσης κρίσεων.
- Καθημερινή επαφή με προμηθευτές για αγορές τροφίμων, εργαλείων, υλικών για εργασίες και άλλων προμηθειών.
- Επίβλεψη τυχόν τεχνικών εργασιών από εξωτερικά συνεργεία, και την καθοδήγησή τους όπου κρίνεται απαραίτητο.
- Συνεχόμενη επίβλεψη, επεξεργασία και επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας συνεργαζόμενων φορέων.
- Οικονομική διαχείριση και οικονομικό απολογισμό του πεδίου σε συνεργασία με τον Συντονιστή Προγραμμάτων Εθελοντικής Εργασίας.
- Αποχαιρετισμός των Ομάδων Εργασίας με το κλείσιμο του προγράμματος και ευχαριστίες προς όσους συνέβαλαν στο πρόγραμμα.
- Τακτοποίηση του υλικού, του χώρου φιλοξενίας και μάζεμα της οικοσκευής μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος μαζί με τους ομαδάρχες.
- Σύνταξη και παράδοση εγγράφου αναφοράς/ανατροφοδότησης για τον σύνολο των παρατηρήσεων-ενεργειών και απολογισμού το προγράμματος με την ολοκλήρωσή του.

 

Απαιτούμενες Ειδικές Ικανότητες και Εμπειρία
- Προηγούμενη εμπειρία σε οργάνωση, εκτέλεση ή υποστήριξη προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας (Workcamps), Ανταλλαγών Νέων, κατασκηνώσεων ή παρόμοιων προγραμμάτων θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα.
- Ισχυρή ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών και προσαρμοστικότητας στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και προτεραιότητες
- Εμπειρία εργασίας με Ομάδα Έργου, κατανόηση της σημασίας της αποτελεσματικής επικοινωνίας για τον συντονισμό της και την αποτελεσματική λειτουργία της.
- Κοινωνική και εξωστρεφής προσωπικότητα
- Ισχυρή ικανότητα επικοινωνίας και ανάπτυξη αλλά και διατήρηση διαπροσωπικών σχέσεων με εμπλεκόμενα μέρη.
- Προσήλωση στην επίτευξη αποτελεσμάτων
- Ικανότητα ανταπόκρισης σε αυστηρές προθεσμίες υπό πίεση.
- Δυνατές οργανωτικές ικανότητες όπως ταυτόχρονη ικανότητα πολλαπλών εργασιών (multitasking) και διαχείρισης χρόνου.
- Ικανότητα να διαχείρισης άγχους, τόσο του/της ιδίου όσο και της υπόλοιπης Ομάδας Εργασίας.
- Ικανότητα ευελιξίας και ενσυναίσθησης καθώς και διαχείριση γεγονότων.
- Δυνατότητα ευελιξίας στο ωράριο εργασίας.
- Άπταιστη ικανότητα ανάγνωσης, γραφής και σύνταξης αναφορών στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
- Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, των προγραμμάτων τους (Internet, Outlook, Word, Excel και PowerPoint), και άλλων προϊόντων τεχνολογίας.

Επιθυμητές Ειδικές Ικανότητες, Εμπειρίες και Γνώσεις
- Γνώση εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών προγραμμάτων και θεμάτων
- Εθελοντική ή εργασιακή εμπειρία σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό
- Δυνατότητα εργασίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον

Γενικές Ικανότητες για τον ρόλο
Συμπεριφορές και Αξίες στην πράξη:

Ευθύνη:
- Διατηρεί την ευθύνη για την λήψη αποφάσεων, για την σωστή διαχείριση των πόρων, για την επίτευξη και τους στόχους της ΕΛΙΞ
- Κρατάει την ομάδα και τους εταίρους υπόλογους ώστε να εκπληρώνουν τις ευθύνες τους, δίνοντας τους την ελευθερία να παραδίδουν την δουλειά τους με τον καλύτερο τρόπο που κρίνουν εκείνοι κατάλληλο, παρέχοντας ταυτόχρονα την αναγκαία εξέλιξη για την βελτίωση των επιδόσεων και την εφαρμογή των κατάλληλων συνεπειών όταν δεν επιτευχθούν τα αποτελέσματα.

Φιλοδοξία:
- Ορίζει φιλόδοξους και προκλητικούς στόχους για τον εαυτό του και την ομάδα του, αναλαμβάνει την ευθύνη για την προσωπική τους ανάπτυξη και ενθαρρύνει την ομάδα να κάνει το ίδιο.
- Ενστερνίζεται όραμα της ΕΛΙΞ, εμπλέκεται σε αυτό και δίνει κίνητρα στην ομάδα.
- Έχει μελλοντικό προσανατολισμό, σκέφτεται στρατηγικά και σε παγκόσμια κλίμακα
- Ευδοκιμεί σε ένα συναρπαστικό και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον εργασίας.

 

Συνεργασία:
- Δημιουργεί και διατηρεί αποτελεσματικές σχέσεις με εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς.
- Δίνει αξία στην διαφορετικότητα και την βλέπει ως πηγή ανταγωνιστικής δύναμης.
- Είναι προσβάσιμος, καλός ακροατής και εύκολος στην συνεννόηση.

Δημιουργικότητα:
- Αναπτύσσει και ενθαρρύνει νέες και καινοτόμες λύσεις
- Είναι πρόθυμος να αναλάβει πειθαρχικούς κινδύνους

Ακεραιότητα:
- Αναπτύσσει και ενθαρρύνει τις ανοικτές διαδικασίες και τη διαφάνεια ενώ παράλληλα διαθέτει υψηλά επίπεδα ακεραιότητας.

Ακούγεται ενδιαφέρον;

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν το βιογραφικό τους (όχι μεγαλύτερο των 4 σελίδων) για την θέση στην ΕΛΙΞ έως την Παρασκευή 20 Μαΐου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Ο κωδικός της προκήρυξης θέσης ELIXWorkcamps-FC και το πλήρες όνομα του αιτούντα πρέπει να αναφέρονται στη γραμμή θέματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Ρήτρα αποποίησης ευθύνης: Η παραπάνω περιγραφή θέσης δεν αποτελεί διεξοδικό κατάλογο καθηκόντων, υποχρεώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και υποχρεώσεων της τελικής θέσης εργασίας.

 

Σε συνέντευξη για την θέση θα κληθούν μόνο επικρατέστεροι υποψήφιοι από την διαδικασία διαλογής βιογραφικών.

...Loading...

Copyright © 2013 ΕΛΙΞ Προγραμματα Εθελοντικης Εργασιας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.     [Όροι Χρήσης]

Υποστήριξε την ΕΛΙΞ
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στον ιστότοπό μας, αποδέχεστε την πολιτική cookies. Συμφωνώ